Meer waarde voor reststromen in nieuw circulair verdienmodel voor de glastuinbouw.

Aanbod, kennis, kunde en advies komen samen.

Opgericht door Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON),  SunFresh, LLTB en SIGN

Waarom reststromen verwaarden?

Circulair ondernemen binnen de glastuinbouwsector wordt steeds belangrijker. Wellicht heeft u wel eens de mogelijkheden bekeken om uw reststromen, zowel organisch als anorganisch, af te zetten. Echter zijn deze mogelijkheden beperkt en kunnen de kosten oplopen.

Om toch te kunnen voorzien in deze prangende behoefte, is Platform Tuinbouwreststromen opgezet vanuit telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh dn de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

De rol van Platform Tuinbouwreststromen

Platform Tuinbouwreststromen is één van de grootste consortia van boeren, telers en tuinders, vanuit het perspectief van reststroomverwaarding georganiseerd vanuit de aanbodzijde. Ons primaire doel is om bij te dragen aan het ontwikkel- en verdienmodel voor de achterban van de verschillende organisaties en tegelijkertijd inspelen op de verduurzaming en transitie naar een circulaire economie. Naast dat we kennis en expertise verzamelen, willen we nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens bouwen. En daarvoor zijn we op zoek naar jou. Want zonder jouw reststromen, kunnen we deze ketens niet opzetten.

VERWAARDINGSKETENS
die op dit moment worden getest en gerealiseerd 

Circulair gebruik van tuinbouwplastic

In de Nederlandse tuinbouwsector worden jaarlijks duizenden tonnen plastic folie gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdek folie voor aspergeteelt of loopfolie in kassen. Hoewel de folie meerdere jaren gebruikt wordt leidt dit toch tot een groot volume aan plastic afval die vaak vervuild is en zich daardoor moeilijk laat recyclen.

The Great Plastic Bake-Off (GPBO) heeft een compacte mobiele machine ontwikkeld die zwaar vervuild landbouwplastic om kan zetten in fit-for-purpose producten. Met GPBO en telers Teboza, Melantas en Bio Verbeek onderzoeken welke producten we op basis van plastic landbouwfolie zouden kunnen ontwikkelen.

Momenteel zoeken we partners die mee willen denken in het ontwikkelen en vermarkten van de producten die we op basis van de technologie van GPBO zouden kunnen produceren.

Bio-raffinage: van groene reststroom tot nieuwe grondstoffen voor feed en food

Vanuit de feed en food industrie is er een sterke behoefte naar duurzaam geproduceerde eiwitten. Via bio-raffinage kunnen eiwitten gewonnen worden uit gewassen zoals gras, prei en tomatenloof. Op dit moment heeft Grassa een productie faciliteit die vers gras verwerkt tot eiwitproducten. Omdat vers gras maar een beperkte periode beschikbaar is zoekt Grassa andere eiwitrijke reststromen die met name in de herfst en winter beschikbaar zijn om hun productie jaarrond te kunnen laten draaien. Met name (vers) tomatenblad lijkt geschikt te zijn.

Biochar: lokaal circulaire toepassing

Samen met Quimpex onderzoekt Platform Tuinbouwreststromen de mogelijkheid om tuinbouwloof via een pyrolyse proces om te zetten in biochar. Biochar kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en heeft als voordeel dat het veel langer koolstof in de bodem vastlegt dan compost of substraat.

Momenteel wordt de financiële haalbaarheid van een compacte biochar installatie onderzocht. Ook wordt bekeken of, en welke voorbewerkingsmethoden nodig zijn voor de relatief vochtige organische stromen. Hierin wordt ook onderzocht wat het effect is van eventueel aanwezige anorganische materialen zoals touw en clips.

We zijn op zoek naar telers die willen experimenteren met toepassing van biochar in hun (open) teelten en mee willen onderzoeken wat het effect van bio-char is op de productie.

Circulair gebruik van substraat

In samenwerking met ketenpartners Den Ouden Groep en Kekkilä-BVB werken aardbeientelers – welke allen gebruik maken van verschillende substraatmixen – aan nieuwe mogelijkheden om hun gebruikte substraat opnieuw in te zetten in de professionele tuinbouw. Idealiter sluiten we ‘de cirkel’ door gebruikt substraat op te waarderen om vervolgens in te zetten op hetzelfde teeltbedrijf.

Een selecte groep aardbeientelers in mei-juni gestart met een pilotproject waarin gebruikt substraat is ingenomen bij Brookberries uit Venlo. Op moment van schrijven wordt (de samenstelling en verwaardingsmogelijkheden van) het substraat nader onderzocht door de R&D-afdeling van Den Ouden Groep.

Ben je actief in de bedekte aardbeienteelt en wil je letterlijk én figuurlijk méér maken van jouw gebruikte substraat? Neem contact met ons op voor meer informatie en directe contacten met enthousiaste ketenpartners!

Van paprikaloof tot keukentafel

ECOR BV realiseert op korte termijn in Venlo een productielocatie voor duurzame panelen. De productie-locatie is aanvullend op een inmiddels meerdere jaren in gebruik zijnde R&D locatie op de Laurens Janszoon Costerstraat. Het concept is gebaseerd op de flexibele toepassing van talrijke cellulose-houdende reststromen in unieke, duurzame panelen met tal van toepassingsmogelijkheden.

Platform Tuinbouwreststromen bracht ECOR BV in contact met enkele glastuinders in Noord-Limburg. Gezamenlijk wordt nu een onderzoeks- en ontwikkeltraject ingezet om de concrete mogelijkheden in kaart te brengen van de toepassing van tuinbouwloof als basis voor deze panelen. Eerste laboratorium-resultaten lijken veelbelovend maar divers uitdagingen liggen in het verschiet voor de nabije toekomst. In gezamenlijkheid wordt getracht de knelpunten weg te nemen en een unieke keten te realiseren waarbij tuinbouwloof op een efficiënte wijze ingezet wordt als ‘bio-circulaire’ grondstof voor nieuwe bouwmaterialen.

Verwerking van plastic loopfolie

Sinds 1987 teelt Peter Verberne paprika’s in Horst. Omdat het om soorten paprika’s gaat die vaak uit de hand worden gegeten, wordt geprobeerd zo veel mogelijk biologisch te telen. In de moderne glasgroenteteelt wordt veel gebruik gemaakt van verschillende soorten plastics. Denk hierbij aan nylon touw voor het opbinden van planten, zakken en potten voor groeisubstraat en loopfolie. Vaak is loopfolie vervuild met plantresten waardoor dit niet te recyclen is en op de vuilstort of in de verbranding belandt.

Via Platform Tuinbouwreststromen kwam Peter Verberne in contact met Agrea. Agrea werkt al enige jaren samen met verwerkingsbedrijf Clear Polymers. De folies worden door Clear Polymers geschoond, versnipperd en verwerkt tot regranulaat. Dit regranulaat wordt vervolgens teruggeleverd aan fabrikanten van folies. Het grootste voordeel in verwerking van folie tot re-granulaat is duurzaamheid. Het folie belandt niet langer op de stort of in de verbranding maar wordt opnieuw gebruikt waardoor grondstoffen worden uitgespaard. Lees meer over deze keten in de casestudy via onderstaande button.

HET LAATSTE NIEUWS

Uitnodiging | event 11 mei

Op welke manier draagt de verwaarding van tuinbouwreststromen bij aan de transitie naar een circulaire economie? Op woensdagavond 11 mei organiseert Platform Tuinbouwreststromen een event waarbij diverse bestaande en toekomstige ketens toegelicht worden door telers en overige marktpartijen. Het zal een informatieve en interactieve avond worden, waarbij telers de kans krijgen om hun ervaringen te delen omtrent het verwaarden van reststromen. Het event zal plaatsvinden vanaf 19:00 tot ongeveer 21:30, op de Brightlands Campus Greenport Venlo (Villafloraweg 1). In onderstaand overzicht wordt het globale programma weergegeven.

18:45 uur                   Inloop met koffie, thee en een hapje

19:00 uur                   Welkomstwoord dagvoorzitter

19:30 uur                   Keynote spreker over de transitie naar een circulaire economie

20:00 uur                   Pitches van ketens in ontwikkeling met een aansluitende Q&A

20:20 uur                   Netwerkborrel waar alle aanwezige marktpartijen hun manier                                        van reststroomverwaarding presenteren

21:30 uur                   Einde

Geïnteresseerd in de gerealiseerde en toekomstige ketens? Aanmelden is gratis en kan via onderstaand formulier.

VERWAARDING VAN TUINBOUWRESTSTROMEN
Platform Tuinbouwreststromen zet actief ketens op in de volgende marktvelden:

Energie
Food
Feed
Bouwmateriaal
Chemie
Winning van inhoudsstoffen

FAQ
Veelgestelde vragen

Initiatiefnemers Platform Tuinbouwreststromen

Uitvoeringsorganisatie

Menu